مدیران Sievo

سعید اویس: مدیر گروه خبری Sievo

سوابق اجرایی:

دبیر اجرایی اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۴

مدیر روابط عمومی مجمع واردات: سال ۱۳۸۹  تا کنون

سردبیر نشریه درمان یاب: سال ۱۳۹۴ تاکنون

مشاور رسانه ای انجمن داروسازان ایران: سال ۱۳۹۴ تاکنون